Ngoài việc tuân thủ vệ sinh an toàn thực phẩm, cao an xoa An Hòa luôn tuân thủ quy trình giám sát chất lượng, trong đó đặc biệt quan trọng: kiểm soát chất lượng định kì.

Đó cũng là lí do, chúng tôi duy trì được chất lượng sản phẩm ổn định, việc này rất khó thực hiện nếu chỉ làm theo phương pháp thủ công.

Ở tất cả các công đoạn, đều có đánh giá rủi ro, chọn thiết bị, dụng cụ sử dụng khi nấu, kiểm soát được các chỉ tiêu quan trọng trong chất lượng: chỉ tiêu vi sinh vật, chỉ tiêu hàm lượng kim loại nặng, hàm lượng độc tố vi nấm.

Và dưới đây là kết quả kiểm soát tháng 4/2020.